close
icon left icon right
Trailer
Nạp thẻ
close

Chu du

Cung Binh

Chu Du, tự Công Cẩn, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở Xích Bích trước đại quân của Tào Tháo.

Tôn quyền

Khiên Binh

Ngô Thái Tổ Hoàng Đế Tôn Quyền, tự Trọng Mưu. Người dựng nên Đông Ngô. Cuối cùng vật lộn giữa Ngụy Thục, hình thành thế cuộc chia rẽ.

Thái sử từ

Giáo Binh

Thái Sử Từ, tự Tử Nghĩa, là một danh tướng cuối thời Đông Hán

Tôn sách

Kỵ Binh

Tôn Sách, tự Bá Phù. Trưởng tử của Tôn Kiên. Kế thừa di nghiệp của phụ thân - thống nhất Giang Đông. Đặt nền móng trong việc hình thành Đông Ngô.

Tào Tháo

Cung Binh

Tào Tháo, một nhà chính trị, quân sự và là nhà thơ nổi tiếng cuối thời Đông Hán. Ông là người lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc.

Tư mã ý

Cung Binh

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt - nhà chính trị, quân sư tài ba dưới thời Tào Ngụy

Trương liêu

Kỵ Binh

Trương Liêu tự là Văn Viễn, là tướng giỏi nhất của phe Tào Ngụy, từng tham gia nhiều trận đánh lớn.

Hạ Hầu Đôn

Kỵ Binh

Hạ Hầu Đôn, tự là Nguyên Nhượng, là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy

Trương phi

Khiên Binh

Trương Phi, danh tướng nhà Thục Hán - dũng võ hơn người, là một trong Ngũ hổ tướng

Quan vũ

Kỵ Binh

Quan vũ - Quan Vân Trường, được mệnh danh là 1 trong Ngũ hổ tướng của nước Thục dưới thời Tam Quốc.

Gia cát lượng

Cung Binh

Gia Cát Lượng - tự là khổng Minh, túc trí đa mưu, thần cơ diệu toán

Triệu vân

Cung Binh

Triệu Vân, tự Tử Long, công thần khai quốc nhà Thục Hán, uy dũng, mưu lược, được ca ngợi là "Hổ uy tướng quân"

Điêu Thuyền

Cung Binh

Điêu Thuyền - một trong Tứ Đại My Nhân, vì báo ơn nghĩa phụ Vương Doãn mà hiến thân hoàn thành Liên hoàn kế

Lữ bố

Kỵ Binh

Lữ Bố - tự là Phụng Tiên, danh tướng cuối thời Đông Hán, nổi tiếng với câu " Nhân trung Lữ Bố, Mã trung Xích Thố"

Hoa Đà

Cung Binh

Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, y học gia nổi tiếng cuối thời Đông Hán. Hoa Đà cùng với Đổng Phụng, Trương Trọng Cảnh xưng danh là "Tam thần y Kiến An"

Đổng trác

Khiên Binh

Đổng Trác - tự Trọng Dĩnh, là một tướng quân phiệt và quyền thần nhà Đông Hán

Game