Trailer
Nạp thẻ
close
Hướng dẫn nhập code
Hướng dẫn nạp thẻ
Hướng dẫn tân thủ

  Chu du

  Cung Binh

  Chu Du, tự Công Cẩn, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở Xích Bích trước đại quân của Tào Tháo.

  Tôn quyền

  Khiên Binh

  Ngô Thái Tổ Hoàng Đế Tôn Quyền, tự Trọng Mưu. Người dựng nên Đông Ngô. Cuối cùng vật lộn giữa Ngụy Thục, hình thành thế cuộc chia rẽ.

  Thái sử từ

  Giáo Binh

  Thái Sử Từ, tự Tử Nghĩa, là một danh tướng cuối thời Đông Hán

  Tôn sách

  Kỵ Binh

  Tôn Sách, tự Bá Phù. Trưởng tử của Tôn Kiên. Kế thừa di nghiệp của phụ thân - thống nhất Giang Đông. Đặt nền móng trong việc hình thành Đông Ngô.

  Tào Tháo

  Cung Binh

  Tào Tháo, một nhà chính trị, quân sự và là nhà thơ nổi tiếng cuối thời Đông Hán. Ông là người lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc.

  Tư mã ý

  Cung Binh

  Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt - nhà chính trị, quân sư tài ba dưới thời Tào Ngụy

  Trương liêu

  Kỵ Binh

  Trương Liêu tự là Văn Viễn, là tướng giỏi nhất của phe Tào Ngụy, từng tham gia nhiều trận đánh lớn.

  Hạ Hầu Đôn

  Kỵ Binh

  Hạ Hầu Đôn, tự là Nguyên Nhượng, là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy

  Trương phi

  Khiên Binh

  Trương Phi, danh tướng nhà Thục Hán - dũng võ hơn người, là một trong Ngũ hổ tướng

  Quan vũ

  Kỵ Binh

  Quan vũ - Quan Vân Trường, được mệnh danh là 1 trong Ngũ hổ tướng của nước Thục dưới thời Tam Quốc.

  Gia cát lượng

  Cung Binh

  Gia Cát Lượng - tự là khổng Minh, túc trí đa mưu, thần cơ diệu toán

  Triệu vân

  Cung Binh

  Triệu Vân, tự Tử Long, công thần khai quốc nhà Thục Hán, uy dũng, mưu lược, được ca ngợi là "Hổ uy tướng quân"

  Điêu Thuyền

  Cung Binh

  Điêu Thuyền - một trong Tứ Đại My Nhân, vì báo ơn nghĩa phụ Vương Doãn mà hiến thân hoàn thành Liên hoàn kế

  Lữ bố

  Kỵ Binh

  Lữ Bố - tự là Phụng Tiên, danh tướng cuối thời Đông Hán, nổi tiếng với câu " Nhân trung Lữ Bố, Mã trung Xích Thố"

  Hoa Đà

  Cung Binh

  Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, y học gia nổi tiếng cuối thời Đông Hán. Hoa Đà cùng với Đổng Phụng, Trương Trọng Cảnh xưng danh là "Tam thần y Kiến An"

  Đổng trác

  Khiên Binh

  Đổng Trác - tự Trọng Dĩnh, là một tướng quân phiệt và quyền thần nhà Đông Hán

  Game