Like pageNhận 1 lệnh bài

Tham gia GroupNhận 1 lệnh bài

Đăng ký tải trướcNhận 2 lệnh bài

Share lên facebookNhận 3 lệnh bài

Sứ mệnhNhận 4 lệnh bài

Thánh chỉ
 • Hoa Đà
 • Lữ Linh Khởi
 • Đổng Trác
 • Lữ Bố
 • Điêu Thuyền
 • Trương phi
 • Quan Vũ
 • Lưu bị
 • Triệu Vân
 • Gia cát lượng
 • Hạ hầu uyên
 • Hạ hầu đôn
 • Tào Tháo
 • Trương liêu
 • Tư mã ý
 • Tôn sách
 • Tôn Quyền
 • Chu du
 • Đại kiều
 • Tiểu kiều
Game